Algemene Voorwaarden en Klachtenprocedure

Het assortiment van PPMO omvat zowel het verzorgen van opleidingen als dienstverlening. De leveringsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle desbetreffende transacties van PPMO met haar relaties.

Aanmeldings- en annuleringsprocedure opleidingen PPMO B.V.

Wanneer u zich aanmeldt voor een opleiding bij PPMO gaat u akkoord met onderstaande aanmeldings- en annuleringsprocedure.

Aanmelding

Aanmeldingen voor opleidingen van PPMO worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven. U ontvangt van ons een bevestiging. Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging, een routebeschrijving, een deelnemerslijst en eventueel literatuur ter voorbereiding op de eerste cursusdag.

Aantal deelnemers 

Bij onvoldoende belangstelling kunnen wij de bijeenkomst annuleren. Uw aanmelding wordt dan doorgezet naar de eerstvolgende bijeenkomst. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, gaan we na of een extra bijeenkomst kan worden belegd. U ontvangt in alle gevallen tijdig schriftelijk bericht.

Annulering 

Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Daarna kunt u uw inschrijving tot drie weken voor de bijeenkomst annuleren. Wij brengen u dan 25 procent van de deelnamekosten in rekening. Na die datum kunt u niet meer annuleren en bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

In geval van verhindering kunt u zich door een collega laten vervangen. Wilt u ons dat dan laten weten?

Facturering en betaling

Zodra vaststaat dat de opleiding doorgaat ontvangt u van ons een factuur. De betaling dient voor de eerste bijeenkomst door ons te zijn ontvangen. Indien betaling achterwege blijft, zijn wij gerechtigd uw deelname aan de opleiding te annuleren dan wel op te schorten terwijl betaling verschuldigd blijft.

Afwezigheid 

Indien u deelneemt aan een meerdaagse opleiding en een bepaalde dag niet aanwezig kunt zijn, heeft u het recht om deze een volgende keer alsnog bij te wonen, waarbij het principe “indien plaats beschikbaar” wordt gehanteerd. Voor de vakopleidingen (leergangen, masterclasses en topclasses) geldt een aanwezigheidsplicht voor diplomering van 80% waarbij in principe geen mogelijkheid bestaat tot inhalen.

Algemene voorwaarden dienstverlening PPMO B.V.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kenniscentrum PPMO B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing.

Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden.

Klachtenprocedure PPMO B.V.

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van PPMO kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u ontevreden bent over:

• een administratieve procedure
• de bejegening door een medewerker of docent
• de beoordeling van een presentatie, werkstuk of examen

De klachtenprocedure van PPMO kent 3 niveaus, waarvan 2 stappen binnen PPMO (en haar kennispartners) worden behandeld en de derde stap extern plaatsvindt.

Stap 1: Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker

De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf contact op te nemen met de betrokken medewerker of docent van PPMO (en haar kennispartners). U bespreekt samen de aard en ernst van uw klacht en de wijze waarop de klacht aangepakt kan worden. Als dat niet leidt tot een oplossing of als u niet voor die weg kiest, dan kunt u overgaan tot stap 2: klachtaanmelding bij PPMO.

Stap 2: Klachtaanmelding bij PPMO

U stuurt uw klacht per brief of via email uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht aan:

Kenniscentrum PPMO B.V.
T.a.v. de heer ir. H.W. Kros MEd, MBA, directeur
Carolinen 13
2904 VE  Capelle aan den IJssel
Telefoon 06 47 200 225
Email kros@ppmo.eu

Onder vermelding van:

1. Klachtaanmelding;
2. Uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
3. De opleiding die u volgt (of wenst te volgen);
4. Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele (goed leesbare kopieën, géén originelen van) correspondentie over de klacht en – indien van toepassing – wat tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht);
5. Datering en ondertekening van de klacht door de afzender (bij een brief). 

Als PPMO uw brief of email heeft ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging (de landelijke en regionale vakantieperiodes hebben een opschortende werking). Indien u een klacht indient tijdens de schoolvakantieperiodes, verzoeken wij u ons daarover telefonisch te informeren. Wij kunnen dan overleggen of de klachtbehandeling kan wachten tot na de vakantieperiode. Uw klacht wordt door PPMO geregistreerd en bewaard tot 2 jaar na afhandeling. Elke klacht en bijbehorende correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wij streven ernaar elke klacht in principe binnen 4 weken te beoordelen en af te handelen (de landelijke en regionale vakantieperiodes hebben een opschortende werking). Soms duurt het langer, u ontvangt daarover dan binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht, bericht van ons. In dat bericht geven wij aan waarom wij uw klacht nog niet hebben afgehandeld en wanneer wij dat wel verwachten te doen.

In grote lijnen vallen klachten uiteen in twee categorieën:

A. Dienstverlening incl. zakelijke/financiële afhandeling: afhandeling van uw klacht vindt plaats na overleg en afstemming met de betrokken medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gebied waar de klacht betrekking op heeft. 

B. Toetsing en/of beoordeling: afhandeling van uw klacht vindt plaats na overleg en afstemming met de examencommissies en toetsingsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende onderdelen van de opleidingen.

Stap 3: Escalatie naar externe instanties 

Als PPMO-cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw aanmelding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt de beroepsregeling van AN-i, die als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl  

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u deze instantie gebruiken als escalatieniveau. Het oordeel van deze instantie is voor PPMO (en haar kennispartners) bindend en eventuele consequenties worden door PPMO (en haar kennispartners) snel afgehandeld.